Grunddata

 • Vägnät ur den lokala vägdatabasen, exponeras via LvWS och WMS/WFS
 • Adressplatser, sökfunktionalitet via LvWS. Observera att LvWS API inte är designad för att tanka ut adresser för att bygga upp en egen komplett adressdatabas och det är heller inte tillåtet att nyttja LvWS för det ändamålet. För att få tillgång till en komplett adressdatabas, var vänlig och vänd er till informationsägaren Stockholms Stadsbyggnadskontor, kart- och geodatafrågor E-post: geodataservice@stockholm.se Telefon: 08-508 27 358

Företeelser

Företeelser (vägnätsrelaterad information) ur den lokala vägdatabasen. Företeelserna exponeras via LvWS och WMS/WFS.
 • Anläggning - Toalett Metadata saknas
 • Cykel - Cykelparkering Metadata
 • Cykel - Cykelpump Metadata
 • Cykel - City Bikes (lånecyklar i Stockholm) Metadata
 • Gata - Beläggningsåtgärd Metadata
 • Gata - Gatunamn Metadata
 • Gata - Gångyta Metadata
 • Gata - Kantstöd Metadata
 • Gata - Köryta Metadata
 • Gata - Räcke Metadata
 • Gata - Typgata Metadata
 • Gata - Vägbanebredd Metadata (*)
 • Gata - Övrig yta Metadata
 • Gatuarbete - Gatuarbete Metadata
 • Gatuarbete - TA-plan med större trafikpåverkan Metadata
 • NVDB - Begränsad bruttovikt Metadata (*)
 • NVDB - Begränsad fordonsbredd Metadata (*)
 • NVDB - Begränsad fordonslängd Metadata (*)
 • NVDB - Begränsat axel - boggitryck Metadata (*)
 • NVDB - Bro och tunnel Metadata
 • NVDB - Bärighet Metadata
 • NVDB - C-Cykelled Metadata
 • NVDB - Cirkulationsplats Metadata
 • NVDB - C-Rekommenderad bilväg för cykeltrafik Metadata
 • NVDB - Farthinder Metadata saknas
 • NVDB - Framkomlighet för vissa fordonskombinationer Metadata
 • NVDB - Funktionell vägklass Metadata
 • NVDB - Färjeled Metadata
 • NVDB - Förbjuden färdriktning Metadata (*)
 • NVDB - Förbjuden sväng Metadata saknas
 • NVDB - Förbud mot trafik Metadata (*)
 • NVDB - Gatunamn Metadata saknas
 • NVDB - GCM-passage Metadata saknas
 • NVDB - GCM-vägtyp Metadata saknas
 • NVDB - Gågata Metadata
 • NVDB - Gångfartsområde Metadata
 • NVDB - Hastighetsgräns Metadata
 • NVDB - Höjdhinder upp till 4,5 m Metadata
 • NVDB - Inskränkningar för transport av farligt gods Metadata (*)
 • NVDB - Korsning Metadata saknas
 • NVDB - Miljözon Metadata (*)
 • NVDB - Motortrafikled Metadata saknas
 • NVDB - Motorväg Metadata
 • NVDB - Rekommenderad väg för farligt gods Metadata
 • NVDB - Slitlager Metadata saknas
 • NVDB - Tillgänglighet Metadata
 • NVDB - Tättbebyggt område Metadata
 • NVDB - Vägbredd Metadata
 • NVDB - Väghinder Metadata
 • NVDB - Väghållare Metadata
 • NVDB - Vägnummer Metadata saknas
 • NVDB - Vägtrafiknät Metadata
 • NVDB - Vändmöjlighet Metadata saknas
 • NVDB - Övrigt vägnamn Metadata
 • Park - Skelettjord Metadata
 • Park - Luftbrunn Metadata
 • Parkering - Parkeringsautomat Metadata
 • Trafikdata - Trafikflöde Motorfordon Metadata
 • Trafikolycka - Trafikolycka Metadata
 • Trafikplanering - GCM-passage Metadata
 • Trafikplanering - Farthinder Metadata
 • Upplåtelser - Markupplåtelse Metadata
 • Väginformation - Vägmittsklass Metadata
 • Väginformation - Trafikslag Metadata
(*) Denna datamängd är ej tillgänglig via WMS/WFS

Parkeringsdata

Lokala trafikföreskrifter som styr parkering. Föreskrifterna exponeras via Parkering och WMS/WFS. Vissa av föreskrifterna har både linjer och ytgeometrier, läs mer om det på WMS/WFS-sidan.
 • Parkering tillåten
 • Servicedagar
 • Specialparkering för Buss
 • Specialparkering för Lastbil
 • Specialparkering för MC
 • Specialparkering för rörelsehindrade
 • Boendeparkeringsområden (endast tillgänglig via WMS/WFS)
 • Taxaområden (endast tillgänglig via WMS/WFS)
 • Parkering förbjuden (endast tillgänglig via WMS/WFS)
 • Ändamålsplats till exempel lastplats, taxiplats, skolskjutsplats, av- och påstigningsplats, etc. (endast tillgänglig via WMS/WFS)

Lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter av nedanstående trafikregeltyper exponeras via WMS/WFS som lagren LTFR_FORESKRIFT (linjer), LTFR_FORESKRIFT_YTA (ytor) och LTFR_FORESKRIFT_GEOM (summan av linjer och ytor). Läs mer lageruppdelningen med linjer och ytor på WMS/WFS-sidan.
 • Andra särskilda trafikregler
 • Axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt med begränsning till lägre vikter än som annars gäller
 • Busshållplats
 • Cirkulationsplats eller cykelöverfart
 • Förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning
 • Förbud mot omkörning
 • Förbud mot trafik med fordon
 • Föreskrift med fritt textformat
 • Gågata eller gångfartsområde
 • Huvudled, motorväg eller motortrafikled
 • Inskränkning till mindre bredd eller längd på fordon, fordonståg eller last än som annars gäller
 • Körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.
 • Ändamålsplats eller laddplats