Grunddata

 • Vägnät ur den lokala vägdatabasen, exponeras via LvWS och WMS/WFS
 • Adressplatser, sökfunktionalitet via LvWS

Företeelser

Företeelser (vägnätsrelaterad information) ur den lokala vägdatabasen. Företeelserna exponeras via LvWS och WMS/WFS.
 • Cykel - Cykelparkering Metadata
 • Cykel - Cykelpump Metadata
 • Cykel - City Bikes (lånecyklar i Stockholm) Metadata
 • Gata - Beläggningsåtgärd Metadata
 • Gata - Gatunamn Metadata
 • Gata - Gångyta Metadata
 • Gata - Kantstöd Metadata
 • Gata - Köryta Metadata
 • Gata - Räcke Metadata
 • Gata - Typgata Metadata
 • Gata - Vägbanebredd Metadata (*)
 • Gata - Övrig yta Metadata
 • Gatuarbete - Gatuarbete Metadata
 • Gatuarbete - TA-plan med större trafikpåverkan Metadata
 • NVDB - Begränsad bruttovikt Metadata (*)
 • NVDB - Begränsad fordonsbredd Metadata (*)
 • NVDB - Begränsad fordonslängd Metadata (*)
 • NVDB - Begränsat axel - boggitryck Metadata (*)
 • NVDB - Bro och tunnel Metadata
 • NVDB - Bärighet Metadata
 • NVDB - C-Cykelled Metadata
 • NVDB - Cirkulationsplats Metadata
 • NVDB - C-Rekommenderad bilväg för cykeltrafik Metadata
 • NVDB - Farthinder Metadata saknas
 • NVDB - Framkomlighet för vissa fordonskombinationer Metadata
 • NVDB - Funktionell vägklass Metadata
 • NVDB - Färjeled Metadata
 • NVDB - Förbjuden färdriktning Metadata (*)
 • NVDB - Förbjuden sväng Metadata saknas
 • NVDB - Förbud mot trafik Metadata (*)
 • NVDB - Gatunamn Metadata saknas
 • NVDB - GCM-passage Metadata saknas
 • NVDB - GCM-vägtyp Metadata saknas
 • NVDB - Gågata Metadata
 • NVDB - Gångfartsområde Metadata
 • NVDB - Hastighetsgräns Metadata
 • NVDB - Höjdhinder upp till 4,5 m Metadata
 • NVDB - Inskränkningar för transport av farligt gods Metadata (*)
 • NVDB - Korsning Metadata saknas
 • NVDB - Miljözon Metadata (*)
 • NVDB - Motortrafikled Metadata saknas
 • NVDB - Motorväg Metadata
 • NVDB - Rekommenderad väg för farligt gods Metadata
 • NVDB - Slitlager Metadata saknas
 • NVDB - Tillgänglighet Metadata
 • NVDB - Tättbebyggt område Metadata
 • NVDB - Vägbredd Metadata
 • NVDB - Väghinder Metadata
 • NVDB - Väghållare Metadata
 • NVDB - Vägnummer Metadata saknas
 • NVDB - Vägtrafiknät Metadata
 • NVDB - Vändmöjlighet Metadata saknas
 • NVDB - Övrigt vägnamn Metadata
 • Park - Skelettjord Metadata
 • Park - Luftbrunn Metadata
 • Parkering - Parkeringsautomat Metadata
 • Trafikdata - Trafikflöde Metadata
 • Trafikolycka - Trafikolycka Metadata
 • Trafikplanering - GCM-passage Metadata
 • Trafikplanering - Farthinder Metadata
 • Upplåtelser - Markupplåtelse Metadata
 • Väginformation - Vägmittsklass Metadata
 • Väginformation - Trafikslag Metadata
(*) Denna datamängd är ej tillgänglig via WMS/WFS

Parkeringsdata

Lokala trafikföreskrifter som styr parkering. Föreskrifterna exponeras via Parkering och WMS/WFS. Vissa av föreskrifterna har både linjer och ytgeometrier, läs mer om det på WMS/WFS-sidan.
 • Parkering tillåten
 • Servicedagar
 • Specialparkering för Buss
 • Specialparkering för Lastbil
 • Specialparkering för MC
 • Specialparkering för rörelsehindrade
 • Boendeparkeringsområden (endast tillgänglig via WMS/WFS)
 • Taxaområden (endast tillgänglig via WMS/WFS)
 • Parkering förbjuden (endast tillgänglig via WMS/WFS)
 • Ändamålsplats till exempel lastplats, taxiplats, skolskjutsplats, av- och påstigningsplats, etc. (endast tillgänglig via WMS/WFS)

Lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter av trafikregeltyperna
 • Andra särskilda trafikregler
 • Axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt med begränsning till lägre vikter än som annars gäller
 • Busshållplats
 • Cirkulationsplats eller cykelöverfart
 • Förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning
 • Förbud mot omkörning
 • Förbud mot trafik med fordon
 • Föreskrift med fritt textformat
 • Gågata eller gångfartsområde
 • Huvudled, motorväg eller motortrafikled
 • Inskränkning till mindre bredd eller längd på fordon, fordonståg eller last än som annars gäller
 • Körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.
 • Ändamålsplats eller laddplats
Exponeras via WMS/WFS som lagren LTFR_FORESKRIFT (linjer), LTFR_FORESKRIFT_YTA (ytor) och LTFR_FORESKRIFT_GEOM (summan av linjer och ytor). Läs mer lageruppdelningen med linjer och ytor på WMS/WFS-sidan.