Datamodell

Ett av de viktigaste syftena med Trafikkontorets vägnätsplattform är att tillhandahålla ett gemensamt sätt att hantera det sätt som information knyts till vägnätet. Lägesbeskrivningen av information relativt gatunätet är gemensam för all information oavsett typ (enligt standarden SS 637004-1). En lägesbeskrivning av informationen görs med hjälp av så kallade utbredningar relativt vägnätet (se figur).


Utbredningar är, vad som inom GIS-världen ofta kallas, dynamiska segment av en vägsträcka. I databasen lagras start- och slutkoordinat för utbredningen refererat till vägsträckans endimensionella naturliga och normerade koordinatsystem (S1 och S2). I vissa fall lagras även utbredningens sidoläge, sidoavstånd eller körfältstillhörighet för att tydligare beskriva läget.

Informationen som ska knytas till vägnätet benämns företeelse. En företeelse innehåller en beskrivning av värden, attribut, som kan vara godtyckliga till sin typ. En företeelse kan beskrivas relativt nätet med hjälp av en eller flera utbredningar. I sin uppbyggnad liknar datakatalogen NVDB:s datakatalog.